Soal Soal SKI Kelas 11 Semester 1 Kurikulum 2013 MA 2020

Soal Soal SKI Kelas 11 Semester 1 Kurikulum 2013 MA 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020

 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

Sejarah Kebudayaan Islam adalah salah satu pembelajaran di Sekolah yang sangat bermanfaat agar kita bisa memahami  Sejarah Sejarah, Peristiwa dan Kejadian di masa lalu yang berkaitan erat dengan Kebudayaan dan Peradaban Islam baik itu kemjuan peradabanya ataupun kemajuan persebaranya di zaman Rasul, Sahabat dan untuk kita sekarang ini. Berikut sol soal Sejarah Kebudayaan Islam kelas XI MA 2020 Semester 1

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

SOAL SOAL SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

1. Apakah makna Arbitrase pada masa kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib?

a. Peperangan 

b. Perdamaian 

c. Skenario perdamaian 

d. Penurunan paksa kekhallifahan Ali

e. Pergantian khlifah

Jawaban : c

2. Apakah alasan kuat Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib mau berdamai dengan Umayyah?

a. Selalu terjadi peperangann 

b. Selalu terjadi perkelahian 

c. Selalu terjadi kesalah pahaman 

d. Pecahnya kekhalifahan 

e. Di robek robeknya Alqur’an  oleh Muawwiyah

Jawaan : e

3. Dimanakah tempat lahirnya Bani Umayyah pada tahun 40 Hijiriyah?

a. Palestina saat ini 

b. Israel 

c. Damskus 

d. Turki 

e. Afghanistan

Jawaban : b

4. Kelompok Ali pecah menjadi tiga bagian, Khawarij, Syiah, dan Murjiah. Manakah diantara yang ketiga ini lebih memilih diam dan berada di tengah tengah ?

a. Khawarij 

b. Syiah 

c. Murjiah 

d. Murjiah dan syiah 

e. Syiah dan khawarij

Jawaban : c

5. Di masa siapakah Bani Umayyah mengalamai fase rerunutuhan dan banyak terjadi pemberontakan ?

a. Sulaiman Bin Abdul Malik

b. Umar Bin Abdul Aziz

c. Yazid Bin Abdul Malik

d. Musa Bin Nusair

e. Tariq Bin Ziyad

Jawaban : c

6. Apakah yang menjadi perhatian penuh Bani Umayyah pada fase kemajuan yang di pimpin oleh Sulaiman Bin Abdul Aziz?

a. Tatanan kota 

b. Pmbangunan pembangunan

c. Pengembangan peradaban ilmu dan administrasi

d. Pemerintahan 

e. Aliansi pemeerintahan 

Jawaban: c

7. Pada fase berdirinya Bani Umayyah Islam sudah msuk ke Eropa dan Asia yang di sebarkan dan dibawa oleh sahabat Nabi. Siapakah nama sahabat Nabi yang menyebarkan Ajaran Islam tersebut?

a. Tariq Bin Ziyad

b. Usman Bin Affan 

c. Ali Bin Abi Thalib 

d. Zaid Bin Tsabit

e. Amru Bin Ash

Jawaban : a

8. Pada masa berdirinya Bani Umayah peradaban Islam masuk sangat lancar dengan menggunakan Metode Arabisasi atau Arab Oriented. Apakah maksdu dari kata tersebut?

a. Pengembangan bericirikan Arab 

b. Pengembangan yang menggunakan ahli dari Arab

c. Kemajuan yang berasal dari Arab

d. Kpentingan kepentiangan dari Arab

e. Pengembangan yang di laksanakn oleh orang Arab

Jawaban: a

9. Pada masa pemerintahan Muawwiyah Bin Abu Sufyan terjadi perkembangan pesat yang berhasil di lakukanya salah satu cara yang digunakan pada masi itu adalah?

a. Toleransi tinggi

b. Cakap dalam pemerintahan 

c. Membeli beberapa Profesiaonal Administrasi Keuangan 

d. Tegas dan keras

e. Berani mengambil resiko

Jawaban : c

10. Salah satu khalifah di zaman Muawwiyah yang fasih membaca Alqu’ran dan juga meriwayatkan Hadits dari Usman Bin Affan  dan Umar Bin Khattab adalah 

a. Muawwiyah Bin Abu Sufyan

b. Marwan Bin Hakam 

c. Walid Bin Abdul  Malik

d. Umar Bin Abdul Aziz

e. Saad Bin Abi Waqas

Jawaban : b

11. Siapakah Kekhalifahan ke -6 Bani Umayyah?

a. Umar Bin Abdul Aziz

b. Marwan Bin Hakam 

c. Walid Bin Abdul Malik 

d. Saad Bin Abi Waqash

e. Sulaiman Bin Abdul Malik

Jawaban : c

12. Pada masa kekhalifahan siapakah terjadi perang yang di pimpin oleh Tariq Bin Ziyad melawan Viagoth Aristokrasi Jerman ?

a. Sulaiman Bin Abdul Malik

b. Walid Bin Abdul Malik 

c. Marwan Bin Hakam 

d. Muawiyyah Bin Abu Sufyan 

e. Umar Bin Abdul Aziz

Jawaban : b

13. Sipakah Kekhalifahan selanjutnya yang memimpin Bani Umayyah karna prestasinya yang pernah menjadi Gubernur Syiria?

a. Sulaiman Bin Abdul Malik 

b. Marwan Bin Hakam 

c. Umar Bin Abdul Aziz

d. Muawiyh Bin Abu Sufyan 

e. Walid Bin Abdul Malik

Jawaban: c

14. Kebiijakan kebijakan pemerintahan Bani Umayyah 1 di Damaskus berhasil menaklukkan Byzantium waktu itu yang mayoirtas penduduknya adalah

a. Para pakar dan pendeta

b. Para ilmuan dan wanita 

c. Beragama nasrani ortodoks

d. Beragama katolik 

e. Ahli administrasi keuangan 

Jawaban : c

15. Sejarah mata uang pertama kali yang resmi digunakan unutk alat barter dan sebagai alat tukar di laksanakan pada masa kekhalifahan yang dipimpin oleh….

a. Marwan Bin Hakam 

b. Umar Bin Abdul Aziz

c. Muawiyah Bin Abusufyan 

d. Walid Bin Abdul Malik 

e. Sulaiman Bin Abdul Malik 

Jawaban : a

16. Peradaban peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah 1 di Damaskus di fokuskan pada beberapa bidang yaitu….

a. Ilmu pengetahuan dan pemerintahan 

b. Ilmu pengetahuan dan hadits

c. Ilmu pengetahuan dan ekonomi 

d. Sejarah dan ekonomi 

e. Filsafat dan ekonomi 

Jawaban : a

17. Departemen departeman atau Organisasi yang di kembangkan oleh Bani Umayyah sudah ada sejak Kekhaifahan Khulafaurrasyidin hanya saja di perluas dan di kembang kan lagi menjadi lebih luas meliputi…

a. Nidhamul maaly 

b. Departemen luar negeri 

c. Departemen dalam negeri

d. Departemen kehakiman 

e. Departemen ketenaga kerjaan 

Jawaban : a

18. Pada masa kejayaan bani umayyah tidak hanya mengalami kemajuan di bidang ekonomi, politik dan ilmu pengetahuan tetapi juga berkembang di bidang 

a. Keungan 

b. Seni dan bahasa

c. Seni dan bacaan 

d. Seni dan keagamaan 

e. Seni dan kecakapan

Jawaban : b

19. An –Nidham Al – Adri adalah salah satu organisasi yan gdikembangkan oleh Bani Umayyah yang bertugas di bidang…

a. Tata Negara 

b. Tata usaha 

c. Tata kota 

d. Tata pemerintahan 

e. Tata kelola perwilayahan 

Jawaban : b

20. Pada masa daulah Bani Umayyah di dirikan juga Dewan Sekertaris Negara yang mengurus berbagai macam urusan  Negara dan Pemerintahan. Salah satu sekertaris yang popular waktu itu adalah….

a. Zayyad Bin Abihi ( sekertaris abu musa al asy ari 

b. Sulaiman Al Katt

c. Yazid Bin Yazid 

d. Abdul Malik 

e. Abdul Hafiz

Jawaban: a

21. Ada beberapa factor yang menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah pada masa itu yaitu factor internal. Factor internal yang di maksud adalah…

a. Banyak kesalah pahaman di antara mereka 

b. Hilangnya rasa kepercayaan 

c. Tergerusnya sifat sifa islami 

d. Adanya system monarki 

e. Terjadinya perpecahan 

Jawaba : d

22. Munculnya kekuatan baru di luar Bani Umayyah yaitu Bani Abbasiyah yang menjadi lawan persaingan politik mereka waktu itu juga memicu terjadinya keruntuhan yang menjadi…

a. Factor eksternal keruntuhan 

b. Factor baru keruntuhan 

c. Factor yang diam diam terjadi 

d. Factor pemicu 

e. Sebab lain sebagai pemicu

Jawaban : a

23. Bagaimanakah proses runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus?

a. Disebabkan oleh praktek rusaknya akhlak dari para khalifah

b. Disebakan rakusnya akan kekusasan 

c. Disebabkan akan kesombongan penguasa Umayyah

d. Disebabkan oleh ketidak mampuan dalam memimpin 

e. Disebabkan oleh pengangkatan sepihak pemimpin Umayyah

Jawaban : a

24. Di daerah manakah tempat bertahanya pasukan Muawwiyah  pada saat terjadinya peprangan melawan Abbasiyah?

a. Al –Zab

b. Damaskus 

c. Al – Kat

d. Al – at

e. Iran 

Jawaban : a

25. An Nadhar Fil Madhalim adalah salah satu departemen yang di kembangkan pada masa Muawiiyah yang bertugas di bidang..

a. Pengadilan tertinggi 

b. Bidang kesarjanaan 

c. Bidang keuangan 

d. Bidang kemaslahatan ‘

e. Bidang  prekonomian 

Jawaban : a

26. Pada masa kepemimpinan siapakah proses Kodifikasi Hadis di zaman Bani Umayyah?

a. Khalid Bin Walid 

b. Marwan Bin Hakam 

c. Umar Bin Abdul Aziz

d. Sulaiman Bin Abdul Malik 

e. Sulaiman Bin Kahar 

Jawaban : c

27. Selain Bani Umayyah terdapat kekuatan lain yang muncul  pada saat itu adalah

a. Abbasiyah dan Syiah 

b. Syiah 

c. Abbasiyah 

d. Khawarij 

e. Khawarij dan Syiah 

Jawaban : a


Essay 

1. Bagaimanakah proses lahirnya Bani Umayyah 1 di saat Ali Bin Abi Talib masih berkuasa?

2. Sebutkan fase fase berdirinya pemerintahan Bani Umayyah 1?

3. Fase lemah dan sampe runtuh. Bagaimanakah fase itu bisa terjadi pada saat pemerintahan Bani Umayyah?

4. Apakah pencapaian tertinggi Kekhalifahan Bani Umayyah  di saat mengalami fase kemajuan pesat dan di zaman pemimpin siapakah itu?

5. Apakah yang di maksud dengan Nidhamut Tajnidil Ijbari?

6. Sebutkan pusat pusat peradaban Bani Umayyah?

7. Sebutkan factor factor pemicu terjadinya pemberontakan di masa Bani Umayyah?

8. Sebutkan factor eksternal penyebab runtuh dan mundurnya kedaulatan Bani Umayyah?

9. Apakah yang menyebabkan kekalahan perang yang di alami oleh kedaulatan Bani Umayyah?

10. Apakah yang dimaksud dengan Syurthah? Dan di departemen manakah tempat Shurthoh itu bernaung? 


Open Comment
Close Comment

Belum ada Komentar untuk "Soal Soal SKI Kelas 11 Semester 1 Kurikulum 2013 MA 2020"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copyright © 2020